042 250 55 00
Sekretariat

Dokumenty

ROZDZIAŁ IV
SZCZGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
art.10

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:

Zasady ogólne
§1.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) Motywowanie ucznia do pracy
4) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach;
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nim uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych przez szkołę;
3) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających :
4) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku i warunki ich poprawiania;
4. Nauczyciele na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym informują uczniów oraz rodziców (poprzez wychowawców na zebraniu rodziców) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
8. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:
1) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza;
2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 2.

1. Ocena w edukacji elementarnej stanowi opis osiągnięć dziecka, jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, specyfiki jego rozwoju w określonym przedziale czasowym oraz wskazań do dalszej pracy, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Tak pojęta ocena spełnia zatem następujące funkcje:
a) Diagnostyczną – określa, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;
b) Informacyjną – przekazuje informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy;
c) Korekcyjną – odpowiada na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,
d) Motywacją – zachęcać powinna do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodawać wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu;
e) Rozwojową – odnosi się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentruje się na dziecku, ale przy tym aktywizuje nauczyciela – mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju;
2. Ocena będzie dotyczyć:
a) aktywnego udziału w zajęciach;
b) stopnia zaangażowania i włożonego wysiłku;
c) umiejętnego stawiania pytań, formułowania problemów;
d) doboru indywidualnych form i metod w rozwiązywaniu problemów;
e) formułowania wniosków;
f) stopnia opanowania materiału, zgodnego z opisem oczekiwań efektów pracy ucznia zawartego w programie nauczania;
g) zachowania ucznia;
W edukacji elementarnej stosować się będzie oceny opisowe, w formie oceny bieżącej, oceny okresowej oraz oceny rocznej. W ocenie bieżącej stosowany będzie arkusz obserwacji dziecka sześcioletniego, w którym gromadzone będą spostrzeżenia i obserwacje o uczniu. Na ich podstawie nauczyciel przekaże rodzicom i dzieciom, w formie ustnej lub pisemnej informacje o postępach dydaktyczno – wychowawczych.
Okresowa ocena opisowa (w formie rozmowy dziecko – rodzic – nauczyciel) będzie wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Nauczyciel wykorzysta przy jej formułowaniu informacje zawarte w ocenie bieżącej.
Ocena okresowa zawierać będzie również zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i w rozwoju społeczno – emocjonalnym. Skierowana będzie bezpośrednio do rodziców i dziecka.
Roczna ocena opisowa będzie sporządzona w formie listu do ucznia i jego rodziców. Będą w niej podkreślone szczególne zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze wskazówek zawartych w ocenie okresowej. Będzie miała charakter diagnostyczno – informacyjny, aby najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.
3. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową :
a) bieżące rejestrowanie zaobserwowanych u dziecka umiejętności oraz wysiłku z jakim je zdobywa odbywa się w dzienniku zajęć ;
b) semestralną ocenę opisową sporządza się w „Karcie szkolnych osiągnięć ucznia” (ujednoliconym dokumencie dla klas 0 – III), w dwóch egzemplarzach: dla rodziców (prawnych opiekunów) i do dokumentacji wychowawcy klasowego.
4. Zasady oceniania w klasach I – III w SP ABiS przy WSiU w Łodzi” przeprowadza się według następujących kryteriów:.
a) Częstotliwość oceniania
Oceny ucznia dokonuje się: na bieżąco – w dzienniku na podstawie aktywności ucznia oraz na podstawie obserwacji zachowania ucznia, w bieżącej ocenie aktywności uczniów przyjęte zostały określone oznaczenia:
I. forma opisowa – recenzja pracy dokonana w sprawdzianach lub większych pracach sprawdzających daną partię materiału;
II. ocena słowna – pochwała dokonywana na tle klasy w celu pozytywnego wzmocnienia dokonań ucznia;
III. nauczyciele I etapu edukacji indywidualnie, dla swojej klasy opracowują różnorodne systemy motywowania i oceniania bieżącego rozwoju uczniów i przyrostu umiejętności.
b) Formy kontaktu z rodzicami
Podczas comiesięcznych spotkań z rodzicami nauczyciele przedstawiają karty miesięcznej pracy dziecka- opracowanej indywidualnie dla każdego ucznia. Karta przygotowywana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rodzic, drugi podpisany przez nauczyciela i ucznia archiwizowany jest w teczce osiągnięć ucznia.
+ Uczeń opanował wprowadzony materiał
– Uczeń nie opanował sprawdzanego zakresu materiału
÷ Uczeń częściowo opanował materiał. Pewna partia materiału wymaga jeszcze utrwalenia
c) Ocena śródroczna
I. przygotowywana jest w formie tabeli, opisu określającego umiejętności i osiągnięcia ucznia.
II. forma oceny jest przygotowywana indywidualnie przez każdego nauczyciela kształcenia zintegrowanego oraz przez nauczycieli języków obcych
III. dodatkowo nauczyciele organizują indywidualne spotkania z rodzicem i uczniem w celu omówienia przygotowanej oceny;
d) Ocena końcoworoczna
I. przygotowywana jest w formie opisu;
II. przygotowywana zostaje również tabela przedstawiająca zdobyte przez ucznia umiejętności w bieżącym roku szkolnym;
III. ocenę opisową otrzymują rodzice podczas zebrania w czerwcu;
5. W klasach IV – VI uczniowie otrzymują oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne końcoworoczne począwszy od klasy czwartej. Przyznawane są w stopniach w/g następującej skali:
celujący – 6
bardzo dobry – 5
dobry – 4
dostateczny – 3
dopuszczający – 2
niedostateczny – 1
1) Dopuszcza się możliwości stosowania oceny za aktywność w formie „+” z zapisem w osobnej rubryce.
2) Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania, począwszy od klasy czwartej, przyznaje się według skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne

§ 3.

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, oraz
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym lub regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieb przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszej nauce,
oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 4.

Zasady oceniania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej ABiS w Łodzi – tryb odwoławczy
1. Obowiązują następujące kryteria oceniania prac klasowych i sprawdzianów.
Celujący – dodatkowe zadanie
Bardzo dobry – 90% – 100%
Dobry – 76% – 89%
Dostateczny – 51% – 75%
Dopuszczający – 40% – 50%
2. Wystawianie ocen jest zgodne ze statutem szkoły.
3. Wszyscy uczniowie oceniani są w/g tych samych zasad.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) znajomość przedmiotowych systemów oceniania i kryteriów ocen z zachowania potwierdzają podpisem na listach sporządzonych przez nauczycieli przedmiotów i wychowawcę.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Podczas wystawiania oceny powinny być one wpisane do dziennika elektronicznego przez nauczyciela wystawiającego ocenę.
6. Oceny za aktywność i prace dodatkowe zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania.
7. Nie ocenia się uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych po dłuższej (2 tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
8. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas uzupełnia zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) wraz ze wskazanymi przez nauczyciela pracami domowymi w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień.
9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od terminu otrzymanej pracy.
11. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie podlegają poprawie, a nauczyciel nie ma obowiązku ich wcześniejszego zapowiadania.
12. Prace pisemne powinny być przechowywane przez cały rok szkolny przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
13. W przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem, termin poprawy zostanie przesunięty o tydzień.
14. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zgodnie z przyjętymi kryteriami. (Każdy nauczyciel opracowuje własne kryteria oceniania i przechowuje je w dokumentacji swojej pracy).
15. Podczas wystawiania oceny semestralnej i końcowo rocznej wchodzi analiza ocen w proporcji:
60% – sprawdziany, testy, konkursy
30% – odpowiedzi ustne, prace domowe, inne mniejsze formy pracy
10% – aktywność ucznia
Poszczególne oceny w skali procentowej określa przedmiotowy system oceniania z poszczególnych przedmiotów.

§ 6.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali określonej w § 2.
2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
3. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy czwartej, przeprowadza się na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych – z czego przynajmniej jednej ze sprawdzianu pisemnego i przynajmniej jednej z odpowiedzi ustnej – w/g. skali określonej w § 2 ust. b. Powyższe nie dotyczy przedmiotów wymienionych w § 1 ust.9.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania, w/g. skali określonej w § 2.
6. O przewidywanym dla ucznia semestralnym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
7. Dwa tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może zostać zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 7.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie może odbyć się on później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
6. Dla przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminujący,
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Muszą one być zgodne z obowiązującymi kryteriami wymagań z danego przedmiotu.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
10. Od ustalonej w ten sposób oceny odwołanie nie przysługuje.

§ 8.

1. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego, lub rodziców (prawnych opiekunów), zdaniem zaniżona.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny okresowe ( roczne) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może być to termin późniejszy niż przedostatni dzień przed konferencją klasyfikacyjną.
4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminujący,
3) Nauczyciel; tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
5. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki, wychowanie fizyczne,z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
6. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
7. Komisja, o której mowa w ust. 4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu
sprawdzającego:
1. Podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzamin,
2. Postawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół umieszcza się w dokumentacji szkoły.

§ 9.

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki (informatyki), wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 10.

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie
2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 1 ust. 9, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

§ 11.

Szczegółowy opis kryteriów zawarte jest w wewnątrzszkolnym systemie oceniania stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8;

Zasady przyjęć:

Kroki dotyczące zapisania dziecka do szkoły:

1. Zapisanie dziecka na listę chętnych w sekretariacie szkoły.
2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego pobranego ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły.
3. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły – statut.
4. Rozmowa Dyrekcji z rodzicami (rodzicem) oraz z dzieckiem.
5. Podpisanie kontraktu z rodzicami.
6. Wpłata wpisowego.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

 

 

 

Opłaty za naukę:

Czesne 680,00 zł przez 12 miesięcy.
Wpisowe 1 200,00 zł jednorazowa (bezzwrotna) wpłata na okres nauki w Szkole Podstawowej.
W ramach czesnego: zajęcia dydaktyczne, językowe, sportowe, basen, podwieczorki, podręczniki (wielokrotnego użytku), opiekę świetlicową, edukację przez ruch.