042 250 55 00
Sekretariat

Plan Daltoński

HELEN PARKHURST

Urodziła się w 1887 roku. Była amerykańską nauczycielką, twórczynią systemu indywidualnej pracy uczniów zwanego planem daltońskim. Pomysł indywidualizacji pracy pojawił się w 1905 roku, gdy Helen Parkhurst miała pod opieką czterdzieścioro dzieci w jednej klasie ale zróżnicowanych wiekowo. Podzieliła swoją salę szkolną na kilka oddziałów edukacyjnych, wyposażonych w pomoce naukowe , materiały i książki. Uczniowie samodzielnie opracowywali wyznaczone im przez nauczycielkę zadania. Wprowadzenie w życie właściwej metody planu daltońskiego nastąpiło w roku 1919 i 1920. W miasteczku Dalton ( w stanie Massachussets) powsała szkoła oparta na nowych zasadach organizacji pracy ucznia i stąd właśnie pochodzi nazwa Dalton Plan. Helen Parkhurst swoje doświadczenia opisała w książce Wykształcenie według planu daltońskiego. 

IDEA PLANU DALTOŃSKIEGO

Plan daltoński to koncepcja pracy i organizacji procesu uczenia się, oparta na następujących filarach:

 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • współpracy,
 • refleksji,

Polega on na indywidualnej pracy dziecka podczas realizowania zadań, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Plan daltoński rozwija poczucie niezależności, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości. Jednocześnie, kształtuje umiejętność współpracy, poczucia przynależności, empatii i pracy zespołowej. Nasza szkoła, realizując założenia planu daltońskiego, pomaga w zdobywaniu kompetencji, niezbędnych każdemu człowiekowi do odnalezienia się w dorosłym życiu, we współczesnym świecie.

 

Samodzielność

w planie daltońskim oznacza, że uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego dochodzenia do rozwiązania jakiegoś zadania, bądź rozstrzygnięcia sytuacji problemowej. Ponadto, samodzielna praca bardzo dobrze wpływa na motywację uczniów. Dzięki wspieraniu samodzielności, zyskują wiedzę na temat własnych możliwości i tego w jaki sposób je wykorzystywać. Gdy uczniowie pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie a nauczyciel ma więcej czasu, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Odpowiedzialność

pojęcie to integralnie zazębia się z samodzielnością i oznacza danie uczniowi możliwości decydowania o sobie oraz o działaniach jakie podejmuje. To przekazywanie mu odpowiedzialności za proces kształcenia, dzięki czemu rozwija się jako samodzielna jednostka, zdolna do funkcjonowania we współczesnym świecie.Uczeń jest odpowiedzialny zarówno za wynik, jak i sam proces. Zadaniem nauczyciela jest poprawne wdrożenie dziecka w technikę samodzielnego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z napotkanymi trudnościami edukacyjnymi, co będzie miało swoje przełożenie i zaprocentuje w dorosłym życiu.

Współpraca

w zakresie nauki oznacza umożliwienie uczniom wspólnej pracy nad treściami kształcenia. Uczniowie dobierają się w różnorodne pary, grupy, zespoły w których razem rozwiązują problemy, wykorzystując potencjał każdego z członków. Każdy uczeń stara się nie przeszkadzać innym i pomagać, gdy jest to konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. Współpraca rozwija zdolności komunikacji, uczy życzliwości, tolerancji i kultury dialogu. Nauczyciel ma stanowić niepodważalny wzór w tej materii.

Refleksja

to umiejętność pochylenia się nad własną pracą, analiza jej postępów, uświadomienie jej celów, na końcu ocena pracy.

 • poznaje etapy rozwiązywania problemu,
 • uczy się pomagać innym, czyli być ekspertem,
 • uczy się korzystać z pomocy kolegów – ekspertów,
 • w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela – specjalisty,
 • dokonuje podsumowania, samooceny i poznaje ocenę nauczyciela.

 

 • sprawuje opiekę nad procesem uczenia się,
 • kontroluje postępy,
 • koryguje błędy,
 • wspiera i podpowiada możliwe ROZWIĄZANIA ALE NIE JEST NIEWYCZERPALNYM ŹRÓDŁEM GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ!

 

Godzina daltońska to innowacja w naszej szkole, wyróżniająca nas na tle pozostałych placówek.

Jest to czas, w którym uczeń:

 • samodzielnie planuje i wykonuje zadania,
 • może skorzystać ze wsparcia nauczyciela, kolegów oraz koleżanek, jeśli napotyka na trudność lub ma problem  z wykonaniem zadania,
 • może wcielać się w rolę eksperta – dzielić wiedzą i umiejętnościami z innymi,
 • rozwija swoje pasje i zainteresowania z wybranej dziedziny wiedzy, korzystając z instrukcji przygotowanej przez nauczyciela.

W trakcie godziny daltońskiej nauczyciele pełnią dyżury w swoich pracowniach. Służą wsparciem, inspirują do samodzielnego rozwiązywania problemu, odsyłając uczniów do odpowiednich źródeł wiedzy.