042 250 55 00
Sekretariat

Program

Szkoła buduje swoje fundamenty na trzech filarach zgodnych a zachodnimi (europejskimi) trendami edukacyjnymi. Zapewnia to naszemu absolwentowi swobodny start edukacyjny na kolejnych etapach w szkołach wyższego poziomu. Realizuje Pedagogikę Planu Daltońskiego- zapewniając dziecku optymalny, oparty na indywidualnym rozwoju postęp.

Pierwszy filar dotyczy budowania kompetencji matematyczno – komunikacyjno – informacyjnych. Zakłada rozwijanie matematycznego, logicznego i abstrakcyjnego  myślenia. Wzmacnia potencjał ucznia, rozwija talenty.  Uczy poruszać się w świecie informacyjnym i obszarach społecznościowych, które dziś stanowią narzędzia marketingowo – informacyjne. Bezpieczny uczeń to uczeń świadomy zagrożeń! W szkole realizowana jest od klasy trzeciej dodatkowa godzina KREATYWNEJ INFORMATKI, na której oprócz elementów programowania, kodowania, realizowane są podstawy matematycznego myślenia przygotowujące do nauki matematyki na wyższych poziomach edukacyjnych. Oferowane są dodatkowe koła zainteresowań związane z obszarami matematycznej, fizycznej i informatycznej przestrzeni edukacyjnej.

Drugi filar – języki to fragment fundamentu otwierający przez naszym absolwentem okno na świat. Świat bez granic możliwy jest wówczas, gdy potrafimy się z każdym porozumieć. Nie chodzi tu jedynie o naukę języków obcych, ale również o rozumienie innych kultur, poznanie świata jako całości. Bliskie są nam  idee globalizmu. Oferujemy zatem naukę języka angielskiego w wymiarze 7 godzin tygodniowodrugi i trzeci język (w opcjonalnych wymiarach 3 i 2 godzin tygodniowo) to znaczy język francuski  i  do wyboru: język hiszpański oraz język niemiecki. Nasi uczniowie są gotowi przystąpić ( i przystępują) do egzaminów zewnętrznych certyfikatów językowych nauczanych języków obcych co dowodzi wysokiego poziomu ich nauczania.

Trzeci filar – Kreatywność, szeroko rozumiana oraz Twórcze Myślenie. Rozumiane – jako swoboda w poruszaniu się w obszarach sztuki, również elokwencja, erudycja, błyskotliwość, jasność i otwartość umysłu. Umiejętność budowania owych jakości opartych na zasobach własnych. Rozwój twórczego myślenia, doskonalenie, widza o swoich mocnych i słabych stronach – po to, by nieustannie nad sobą pracować. Świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej oraz  kariery zawodowej – buduje nasz przyszły sukces. Działania szkoły w tym obszarze to dodatkowe godziny w planie zajęć, proponowane koła zainteresowań, realizacja projektów edukacyjnych.

Tak przygotowany uczeń (absolwent) poradzi sobie z trudnościami losu, wybierze właściwie dalszą drogę, będzie mógł zrealizować swoje plany i marzenia.

Warto wiedzieć, że nasi uczniowie mają w podstawowej ofercie edukacyjnej – dodatkową godzinę języka polskiego i matematyki już od pierwszej klasy  – przez wszystkie lata nauki. Czyli realizują więcej godzin niż zakłada podstawa programowa MEN. Pozwala to na elastyczny układ pracy.

Samodzielność

w planie daltońskim oznacza, że uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego dochodzenia do rozwiązania jakiegoś zadania, bądź rozstrzygnięcia sytuacji problemowej. Ponadto, samodzielna praca bardzo dobrze wpływa na motywację uczniów. Dzięki wspieraniu samodzielności, zyskują wiedzę na temat własnych możliwości i tego w jaki sposób je wykorzystywać. Gdy uczniowie pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie a nauczyciel ma więcej czasu, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Odpowiedzialność

pojęcie to integralnie zazębia się z samodzielnością i oznacza danie uczniowi możliwości decydowania o sobie oraz o działaniach jakie podejmuje. To przekazywanie mu odpowiedzialności za proces kształcenia, dzięki czemu rozwija się jako samodzielna jednostka, zdolna do funkcjonowania we współczesnym świecie.Uczeń jest odpowiedzialny zarówno za wynik, jak i sam proces. Zadaniem nauczyciela jest poprawne wdrożenie dziecka w technikę samodzielnego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z napotkanymi trudnościami edukacyjnymi, co będzie miało swoje przełożenie i zaprocentuje w dorosłym życiu.

Współpraca

w zakresie nauki oznacza umożliwienie uczniom wspólnej pracy nad treściami kształcenia. Uczniowie dobierają się w różnorodne pary, grupy, zespoły w których razem rozwiązują problemy, wykorzystując potencjał każdego z członków. Każdy uczeń stara się nie przeszkadzać innym i pomagać, gdy jest to konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. Współpraca rozwija zdolności komunikacji, uczy życzliwości, tolerancji i kultury dialogu. Nauczyciel ma stanowić niepodważalny wzór w tej materii.

Refleksja

to umiejętność pochylenia się nad własną pracą, analiza jej postępów, uświadomienie jej celów, na końcu ocena pracy.