042 250 55 00
Sekretariat

Informacje

ŁÓDKA Klub Malucha powstał w ramach projektu Aktywizacja rodzica z ABiS” realizowanego przez ABiS Sp. z o.o., ul. Rzgowska 17A, 93-008 Łódź, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer RPLD.10.01.00-10-D008/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07. 2018 r. do 30.06.2020 r.

ŁÓDKA Klub Malucha rozpoczął swoją działalność od 31 stycznia 2019 roku

Czesne w ramach projektu pn. „Aktywizacja Rodzica z ABiS” wynosi na miesiąc wraz z wyżywieniem wynosi: 150,00 zł

Osoba do kontaktu:

Dyrektor ŁÓDKA Klub Malucha

BARBARA PAPIERZ
email: projekt@dalton-lodka.pl  lub b.papierz@dalton-lodka.pl
tel. kont. +48 695 563 232